Pravidlá

I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia Ponitrianska stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Ponitrianskej stovke organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

2.) Podujatia Ponitrianska stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Ponitrianskej stovky (dokončená registrácia).

3.) Účasť na podujatí Ponitrianska stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

4.) Maximálny počet účastníkov je 300 (270 účastníkov v kategórii Muži a Ženy, ďalších 30 miest rezervovaných pre kategóriu OS SR).

5.) Výška štartovného poplatku pre Ponitriansku stovku je 26 € za osobu.

6.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 € iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com pred 31. augustom 2017 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu)

7.) Pred štartom v Handlovej je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolný lístok (itinerár), štartovné číslo, čip a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii vyjadria písomne (svojim podpisom) súhlas so záväzným Prehlásením účastníka.

8.) V prípade straty alebo nevrátenia čipu je účastník povinný uhradiť organizátorovi Ponitrianskej stovky sumu 10 EUR.

II. POVINNÝ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Ponitrianska stovka musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 8. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

  • 1 ks izotermická fólia
  • Čelová lampa s novými batériami
  • Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Ponitrianskej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (zdroj napr. tu)
  • Reflexná vesta alebo reflexné pásky
  • Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
  • Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)
  • Doklad totožnosti
  • Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor Ponitrianskej stovky)

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 15. septembra 2017 v budove Asterion n.o. na Námestí baníkov 5 a (18.00 – 22.30 hod.) a v sobotu 16. septembra 2017 v budove Asterion n.o. na Námestí baníkov 5 (05.00 – 06.50 hod.).

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom batožinu určenú na prevoz, ak táto služba bola uvedená v prihlasovacom formulári. Batožina musí byť viditeľne označená štítkom na batožinu s menom účastníka.

3.) Štart Ponitrianskej stovky je spoločný – 16. septembra 2017 o 07.00 hod.

4.) Trasa Ponitrianskej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

5.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

7.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

8.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnom hárku (itinerári).

9.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

10.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

11.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

IV. ŽIVÉ KONTROLNÉ STANOVIŠTIA A KONTROLNÉ BODY NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia sú umiestnené živé kontrolné stanovištia (obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) a kontrolné body (neobsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) umiestnené na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom kontrolného lístka (itinerára).

2.) Na každom živom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolného lístka (itinerára) značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný manuálnym zápisom a na vybraných živých kontrolných stanovištiach aj pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci tu zároveň skontrolujú heslá prípadných neobsadených kontrol na predošlom úseku trasy.

3.) Na neobsadených kontrolných bodoch si účastník do príslušného políčka svojho kontrolného lístka (itinerára) značkovacími kliešťami pripevnenými a mieste kontrolného bodu urobí značku dokazujúcu prechod týmto kontrolným bodom.

4.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (28 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Trasa). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

5.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Ponitrianskej stovky.

6.) Jeden chýbajúci zápis a značka zo živých kontrolných stanovíšť (resp. jedna chýbajúca značka z kontrolného bodu) je penalizovaný pridaním 3 hodín k celkovému času. V prípade, že celkový čas spolu s touto penalizáciou prekročí čaový limit pre celú trasu, následkom je DNF (účastník podujatie nedokončil). Výnimkou je situácia, keby došlo k odcudzeniu alebo zničeniu kontrolného bodu (t.j. značkovacie kliešte nebudú na mieste). V takomto prípade môže po konzultácii organizátora s miestom najbližšej živej kontroly nasledovať vyradeniu tohoto kontrolného bodu. V prípade zničeného kontrolného bodu odporúčame ako alternatívny spôsob záznamu prejdením kontrolným bodom fotku rozcestníku / konkrétneho miesta.

7.) Pri dvoch a viacerých chýbajúcich zápisoch a značkách zo živých kontrolných stanovíšť alebo značkách z kontrolných bodov nasleduje diskvalifikácia účastníka (DSQ).

8.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku, zdieľanie kontrolného hesla s iným účastníkom a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Ponitrianskej stovky.

9.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa alebo GPS, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

10.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

11.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.

12.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

13.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

14.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 17. septembra 2017 12.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Ponitrie a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Ponitrianskej stovky.

3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Slovak Ultra Trail, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Ponitrianska stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

Partneri